Projektovanje


O projektovanju


Opis i faze projektovanja
+


PROJEKTOVANJE tj. proces izrade tehničke dokumetacije jeste operacija sačinjena od niza koraka koji započinju definisanjem projektnog zadatka a završavaju glavnim projektom kroz koji se utvrđuju svi aspekti datog predmeta.

+


Tokom faze definisanja PROJEKTNOG ZADATKA, klijent u saradnji sa projektantom formalno definiše svoje težnje, ideje i zamisli. Krajnji rezultat ove faze jeste PROJEKTNI ZADATAK koji zajedno sa podlogama za izradu tehničke dokumentacije (potvrda o vlasništvu, lokacijski uslovi, geodetske, geotehničke i druge podloge) čini temelj izrade svakog projekta. Kroz projektni zadatak klijent pismenim putem u saradnji sa projektantom iznosi jasne ciljeve izrade projektne dokumentacije.

+


SKICIRANJE OBJEKTA jeste faza koja se prirodno odvija paralelno sa definisanjem PROJEKTNOG ZADATKA. Naime, onog trenutka kada se približno utvrde težnje klijenta, projektant pristupa izradi 3D prikaza odnosno skice. Na ovaj način se klijentu predočava njegova zamisao kroz detaljan prostorni prikaz na kojem se jasno mogu razmotriti sve pojedinosti ideje. Na taj način se vrlo jednostavno mogu uvideti i otkloniti svi eventualni nedostaci i mane.

+


IDEJNO REŠENJE je faza koja sledi nakon izrade PROJEKTNOG ZADATKA i SKICIRANJA. Tokom ove faze se prilazi izradi rešenja kroz koje će se prezentovati zadaci definisani projektnim zadatkom. Osnovni cilj izrade idejnog rešenja je da se definišu ključni elementi i faktori kao što su pozicija objekta u prostoru, dimenzije objekta, veličine raspored i namene prostorija objekta, konstruktivni sistem i primena materijala. Kompletirano idejno rešenje između ostalog daje prikaze izgleda objekta, osnove svih etaža i preseke objekta, pojedine detalje objekta kao i tekstualno obrazloženje.

+


IDEJNI PROJEKAT je faza koja sledi fazu izrade IDEJNOG REŠENJA. Naime, nakon što se za klijenta izradi Idejno Rešenje koje svojim sastavom u potpunosti odgovara klijentovim zahtevima i željama, pristupa se izradi Idejnog Projekta. Idejni Projekat je tehnički dokument čiji sadržaj se u slučaju predavanja za izvođenje radova mora uskladiti sa aktuelnim Zakonom o planiranju i izgradnji. U slučaju da lokalni Upravni organ ne zahteva Idejni Projekat kao prilog za izdavanje Lokacijskih Uslova, umesto Idejnog Projekta se nakon izrade Idejnog Rešenja automatski pristupa izradi Glavnog Projekta.

+


GLAVNI PROJEKAT je krajnja faza koja nastupa u procesu izrade tehničke dokumentacije. Ukoliko su se klijent i projektant uskladili u svim tačkama tokom čitavog toka izrade tehničke dokumentacije, počevši od PROJEKTNOG ZADATKA, preko SKICIRANJA, izrade IDEJNIH REŠENJA i konačno IDEJNOG PROJEKTA, sledi sumiranje svih detalja u GLAVNI PROJEKAT. Glavni projekat svojim sastavnim delovima odnosno formom i sadržajem u potpunosti mora biti usklađen sa Zakonom. Pored toga, glavni projekat mora detaljno opisati svaki aspekt građenja na taj način da se svaki pojedini element objekta jasno definiše kroz detaljnu grafičku dokumentaciju i tehničke opise. Glavni projekat se izrađuje u četiri primerka od kojih se tri predaju u lokalni Upravni organ u cilju izdavanja građevinske dozvole.

Proces rada projektovanja


Šta se dešava u pozadini

1.Idejno rešenje

2.Predlog rešenja

3.Realizacija

Pogledajte naše projekte